👍 Wakacje kredytowe 👍

Interpretacja, uwagi, pułapki. 🧐

 👉 Link do webinaru: https://experci24.clickmeeting.com/

 🆗 14 lipca 2022 roku opublikowano przepisy umożliwiające skorzystanie przez kredytobiorców z tzw. Wakacji Kredytowych (Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom).

🎬 Ustawa wchodzi w życie 28 lipca, więc aby w pełni wykorzystać możliwości Wakacji Kredytowych należy odpowiednio się przygotować, a niektóre działania podjąć bez zbędnej zwłoki. Kredytobiorcy skupić się muszą na najważniejszych dla nich artykułach: 73, 74 oraz 75 zawartych w 10 rozdziale ustawy. ✅

 🎲 Ustawowe Wakacje Kredytowe, w przeciwieństwie do zawieszenia spłaty kredytu w okresie pandemii, przynoszą duże korzyści finansowe/ekonomiczne, są jednak ‼️pewne ograniczenia‼️ i nie każdy Kredytobiorca oraz nie dla każdego kredytu takie wakacje będą możliwe.Ustawa już dziś generuje ❓różne interpretacje❓, a życie pokaże które wersje będą stosowane, więc warto zabezpieczyć się i przygotować do wykorzystania pełni jej korzyści.

‼️ Ograniczenia czasowe ‼️

Ustawa obejmuje możliwość wakacji tylko w ograniczonym okresie: od 01 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 i to w podziale na sześć okresów:

👮‍♂️„Art. 73. 3.Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.”

👮‍♂️„Art. 73. 8.Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w ust. 5, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.”

Widzimy tutaj już pierwszy sygnał ostrzegawczy ‼️ dotyczący sierpnia i września. Jeśli czas na jaki zgłosimy zawieszenie kredytu to maksymalne 2 miesiące to musimy takiego zgłoszenia dokonać najpóźniej w poniedziałek 1 sierpnia 2022.‼️ Jeśli kogoś termin płatności raty przypada na 20 dzień każdego miesiąca i złoży wniosek np. 19 sierpnia to może się zdarzyć, że jego wakacje potrwają od 19 sierpnia do 30 września (w trzecim kwartale 2022). Być może banki pozwolą zawieszać raty wstecz, ale jaki miałyby w tyn interes? A krótsze Wakacje Kredytowe to mniejsze pieniądze dla Kredytobiorcy.

✅ Bezpieczniej więc będzie złożyć wniosek najpóźniej 1 sierpnia (!!!) lub w pierwszym dniu obowiązywania ustawy – 28 lipca.‼️

Tym bardziej, że samo złożenie wniosku nie wymaga zgody Kredytodawcy✅, a co do jego formy i treści jest dziecinnie proste i jasno opisane w ustawie:

👮‍♂️„Art. 73. 5. Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

👮‍♂️Art. 73. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

👮‍♂️Art. 73. 7. Konsument składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

W tym miejscu przechodzimy płynnie do zapisu mówiącego, iż wniosek dotyczy umowy zawartej w celu 👉 zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. ❓Banki mogą go różnie interpretować. I tak np. kredytu na zakup działki budowlanej lub remont mogą nie uznawać za taki cel. Osobiście jednak złożyłbym taki wniosek pamiętając o potwierdzeniu jego złożenia. Potwierdzenie takie może być potrzebne przy ewentualnym późniejszym sporze z bankiem.

Pamiętajmy, że ustawodawca dość ogólnie ujął cel kredytu jako „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych” a nie szczegółowo np. „kredyt na mieszkanie w którym Kredytobiorca aktualnie zamieszkuje”. Ogólne definicje dają pole do dowolnej interpretacji. Nie dajmy się zniechęcać jeśli pracownik banku stwierdzi że nie ma możliwości skorzystania z wakacji w naszym przypadku.⛔️

Własne potrzeby mieszkaniowe to z pewnością nie mieszkanie, które wynajmujemy innej osobie, lub w którym prowadzimy działalność gospodarczą (nie mylić z miejscem zarejestrowania firmy). Na takie cele wsparcie się nie należy.

👮‍♂️„Art. 73. 4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.”

‼️ Kredytobiorcy, którzy mają kilka kredytów/umów kredytowych na swoją jedyną nieruchomość (np. 1. Zakup działki, 2. Budowa, 3. Wykończenie), będą mogli zawiesić jedynie jeden z nich. Tutaj należy kierować się najkorzystniejszym wskaźnikiem a nie zawsze będzie to kredyt z najwyższą ratą. Szczegóły omówimy podczas webinaru.

Kolejne ważne zapisy to:

👮‍♂️„Art. 73. 1. Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

👮‍♂️Art. 74. Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.”Wakacje nie będą dotyczyły kredytów w walucie innej niż PLN oraz (UWAGA!!!) nie będą dotyczyły umów zawartych po 1 lipca 2022.‼️

Ważnym jest to, że kredyty, które refinansowały nasz wcześniejszy kredyt hipoteczny, a umowa została podpisana po 01.07.2022 ⛔️ nie będą objęte wsparciem. Podobnie będzie z kredytami na zakup czy budowę nieruchomości zawartymi po tym terminie.

‼️I pamiętajmy że chodzi o datę zawarcia umowy a nie o datę wypłacenia środków z kredytu. ✅

Ostatnie zapisy na które warto zwrócić uwagę to:

👮‍♂️„Art. 73. 11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

👮‍♂️Art. 73. 12. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10.

👮‍♂️Art. 73. 13. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.”

🧐 I tutaj może pojawić się kolejna chęć ze strony banków do uniknięcia kosztownej dla banku pomocy Kredytobiorcy. Osoby starsze, które nie mogły uzyskać kredytu na długi okres ze względu na wiek i zaciągnęły kredyt na maksymalny okres, mogą się spotkać z interpretacją banku, że nie może wydłużyć okresu kredytowania o okres wakacji, ponieważ procedury banku mówią, że ostatnia rata nie może być dalej niż w dniu 75 lub 67 urodzin. ‼️

👉 Bezpiecznym byłoby skrócenie okresu kredytowania jeszcze przez złożeniem wniosku, aby także osoby w średnim wieku mogły spać spokojnie

.👨‍💼 Tak wygląda moja interpretacja ustawy jako pośrednika finansowego. Nie należy traktować jej jako porady prawnej lub przekonywania do korzystania z Wakacji Kredytowych. Tę decyzję podejmujecie samodzielnie. ✅

Zapewne niejednokrotnie na temat ustawy wypowiadać będą się prawnicy i sądy, więc czas pokaże czy moje obawy były słuszne.Ja profilaktycznie skrócę sobie okres kredytowania o kilka miesięcy, aby uniknąć niepotrzebnych sporów z opornym bankiem w przyszłości. 🧐

✅ Zapraszam do zapisów na jeden z serii webinarów dotyczących zarówno interpretacji ustawy jak i sposobów wykorzystania wolnych środków, nadpłat oraz zagrożeń mogących się pojawić z powodu nieznajomości lub błędnej interpretacji omawianego przepisu. ✅

Zapisz się już dziś
https://experci24.clickmeeting.com/

👉 Znasz osoby zainteresowane tym tematem? Udostępnij i podziel się informacjami.

👉 Masz pytania już teraz? Napisz w komentarzu.

✅ Na spotkaniu online omówimy nie tylko ustawę, ale również opcje nadpłacania kredytu, skracania okresu, ryzyk przy kolejnych kredytach, nauczycie się prostych wyliczeń ułatwiających zarządzanie kredytem. ✅

Zarezerwuj miejsce już dziś.

Do zobaczenia.

Waldemar Szramka


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *